Reaktion på Göran Göranssons inlägg i YA 7/1

Göran Göransson lyfter upp kommunens subventioner i inlägget ” Om Ystadsborna visste hur mycket som subventioneras”. Här exemplifierar Göransson detta med att Tennisklubben ” fått ett lokalbidrag på 800000 SEK Per år”.

Exemplifieringen innehåller så grava faktafel som vi härmed vill bemöta och rätta till:

1) Ystad Tennisklubb äger fastigheten Åkesholm 2:23 idag benämnd som Sparbanken Syd Stadion
2) YTK, fastighetsägare, hyr ut 1 tennisbana permanent och 1 tennisbana på timbasis ( ca 30 timmar i veckan) till kommunen som sedan andrahandsuthyr bägge banorna till GK Splitt. Kommunen erlägger hyra enligt avtal,  800 TSEK om året.
3) YTK, fastighetsägaren, bär alla kostnader för anläggningen och därmed hyresobjektet såsom personal ( vaktmästeri), städ, drift, försäkring, reparation och underhåll, förbrukningsmaterial, värdeminskning och kapitalkostnad.
4)YTK har tagit fram en kalkyl som jämför hyresbeloppet ( kommunen/Splitt) med alternativ intäkt. Den alternativa intäkten baseras på att man använder dessa två banor i egen verksamhet istället för uthyrning. Den alternativa intäkten dvs. användandet av banorna i egen verksamhet överskrider med god marginal hyresintäkten 800 TSEK.

Det är mao inget bidrag som skall fasas ut utan ett kommersiellt avtal mellan två parter som är uppe till förhandling.

Tror därmed att vi belyst frågeställningen med fakta, det är ju stor skillnad mellan begreppen lokalbidrag och lokalhyra.

Ystad Tennisklubb  är en förening med starka värdegrunder som välkomnar debatt. Jag vill dock markera att det är beklagligt att Göransson, med en så ansvarsfull position, exemplifierar YTK med så gravt faktafel i ett forum där merparten av våra intressenter finns

På uppdrag av Styrelsen i Ystads Tennisklubb

Lars Ekdahl
Klubbchef